Inspektor danych osobowych

 

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej Podstawowej w Morawach pełni Radosław Chodowski, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: szkola.morawy@op.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). 

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców/opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

·      administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest  Publiczna Szkoła Podstawowa w Morawach z siedzibą  w Morawach, 06-560 Konopki, reprezentowana przez dyrektora Agnieszkę Szweig-Sokołowską.

·     inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Morawach  jest Pan Radosław Chodowski, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: spmorawy222@gmail.com

·        Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

·   Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 10 lat.

·      Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

·   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·     Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

·     Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

  

Dyrektor Szkoły: Agnieszka Szweig-Sokołowska