Karta zgłoszenia - Przedszkole.doc
Microsoft Word Document 79.5 KB
Karta zgłoszenia - Oddział 0.docx
Microsoft Word Document 23.9 KB
Karta zgłoszenia do kl. I.docx
Microsoft Word Document 21.9 KB

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2019

Wójta Gminy Stupsk

z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk

 

             Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.  zm. ) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r., poz.996 z póź. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk na rok  szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Stupsk.

§ 4.

Zarządzenie  ogłasza się poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Stupsk oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stupsk, a także wywieszenie na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 4/2019

Wójta  Gminy Stupsk

 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stupsk

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 06.03.2019r.

do 21.03.2019r.

 

 

 

do 07.06.2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. , poz. 996 z późn. zm. )

 

 

 

 

 

do 26.03.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

do 17.06.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 03.04.2019r.

do 21.06.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia pisemnego oświadczenia

do 05.04.2019r.

do 27.06.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.04.2019r.

28.06.2019r.

 

UZASADNIENIE

 

Artykuł 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm. ) stanowi, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.