INNOWACJA PEDAGOGICZNA „TĘCZOWE NUTKI”

 

Celowość  wprowadzenia innowacji

      Myśl o realizacji innowacji pedagogicznej w szkole powstała w wyniku obserwacji uczniów w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć kółka muzycznego, które prowadziłam w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin wynikających  z art.42 Karty Nauczyciela. Dzieci bardzo chętnie grają na instrumentach,  poznają ich budowę, śpiewają. Poprzez muzykę mają możliwość wyrażenia emocji, uczuć. Poznając  różne formy muzyczne i sposoby ich wydobywania uczniowie wzbogacają swój światopogląd i wrażliwość muzyczną. Muzykowanie na prostych instrumentach muzycznych w powiązaniu ze śpiewem jest często źródłem przeżyć artystycznych. Gra na instrumentach przyczynia się do szybszego powstawania wyobrażeń słuchowych, zwiększa zdolności zdobyte na zajęciach obowiązkowych. Wiadomości mogą być poszerzone na zajęciach pozalekcyjnych, które umożliwiają uczestnikom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, wyzwalają aktywność twórczą, stymulują do podejmowania działań. Kształcenie muzyczne w ramach zajęć koła muzycznego znacznie odbiega od przekazywanej wiedzy podczas obowiązkowych zajęć, na których tematyka praktycznie zdominowana jest przez treści polonistyczne, matematyczne, czy środowiskowe. Na przekazanie treści muzycznych i rozwinięcie swej artystycznej pasji często po prostu nie ma czasu. Kółko muzyczne gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności, swobodną i miłą atmosferę, rozwój talentów i świetną zabawę.

      W miarę zdobywania wiedzy muzycznej oraz przyswojeniu płynnej gry uczniowie będą występować na forum publicznym, na przykład na uroczystościach szkolnych, gminnych czy międzyszkolnych. Pozwoli to uczniom zaprezentować swoje umiejętności, oswoić się z występami publicznymi, zagospodaruje czas wolny. Rozwój intelektualny, integracja z rówieśnikami, zdobycie nowych umiejętności, pożyteczne spędzenie wolnego czasu, to główne zadania, które stawiam przed sobą decydując się wprowadzenie innowacji.

 

 

Założenia innowacji

  Głównym założeniem innowacji jest ukształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach oraz przygotowanie odbiorców muzyki. Etap kształcenia obejmuje dzieci z klas I-III  i  został skonstruowany na rok szkolny 2014/2015 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Program przewiduje naukę i rozwój umiejętności muzycznych: śpiew i ćwiczenia mowy, grę na instrumencie, ruch z muzyką, tworzenie i słuchanie muzyki.

 

 Cele ogólne:

- rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki;  

- kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej;                                

- rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej;                

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych; 

- rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem np. tempa, rytmu, melodii,   dynamiki, artykulacji;

- zapoznawanie dzieci z dziełami muzycznymi poprzez grę na instrumentach i percepcję  muzyki; 

- poznawanie wiadomości o muzyce i muzykach oraz ciągłe ich poszerzanie; 

- kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew, grę w stopniu elementarnym na instrumentach, tworzenie akompaniamentu do piosenek, wyrażanie muzyki ruchem;

- poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez różne formy aktywności twórczej.

 

Korzyści płynące z innowacji

  Dla uczniów:

·         Możliwość odkrywania swoich talentów,

·         Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych postaw i zachowań,

·         Zaistnienie w środowisku szkolnym i lokalnym

·         Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu muzyki

·         Pokonanie przeciętności

·         Rozwijanie swoich zainteresowań

·         Pożyteczne spędzanie czasu

Dla szkoły:

·         Poszerzenie oferty edukacyjnej

·         Promocja w środowisku lokalnym

·         Nawiązanie lepszego kontaktu z uczniami

·         Współpraca z rodzicami uczestników

 

Formy działalności


·         - Śpiew i mowa

·         - Gra na instrumentach

·         - Ruch z muzyką

·         - Tworzenie muzyki

·         - Percepcja muzyki

 

       Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość i pobudza wyobraźnię. Udział w zajęciach koła muzycznego pozwala uczniom na poznanie i rozwijanie swoich zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, naukę gry na instrumentach, przygotowywanie występów artystycznych. Poza tym jest to doskonała forma kulturalnego spędzania czasu wolnego wśród rówieśników.