Cele główne:
1. Rozbudzanie zainteresowania przeszłością Mazowsza Północnego -" naszej małej ojczyzny",
2. Kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku dla dorobku przodków i dumy z ich osiągnięć,
3. Rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej, przynależności do rodziny, społeczności lokalnej,
4. Rozbudzanie wyobraźni i ciekawości poznawczej, motywowanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
5. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

Przewidywane osiągnięcia:
Uczeń:
- posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego,
- przyporządkowuje fakty historyczne z dziejów regionu datom,
- wskazuje na związki regionu Mazowsza Północnego z sąsiednimi regionami,
- odpowiada na pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji, fotografii,
- pozyskuje informacje z różnych źródeł,
- tworzy krótką wypowiedź o postaci historycznej,
- zna tradycję historyczno-kulturową regionu,
- wyjaśnia, na czym polega odrębność i niepowtarzalność regionu,
- wskazuje na mapie zasięg terytorialny oraz ważne miejscowości regionu,
- zna zabytki, muzea, miejsca pamięci, legendy związane z regionem,
- zna walory przyrodnicze regionu,
- wymienia nazwy potraw regionalnych,
- wykona album, prezentację multimedialną, opracuje trasę wycieczki po Północnym Mazowszu,
- efektywnie pracuje w zespole, potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy.


Wizyta w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie