GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE 

1.   Stymulowanie aktywności pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości.

2.   Rozwijanie zainteresowań teatralnych.

3.  Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

4.  Rozwijanie zdolności i umiejętności współpracy w zespole.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

·         zaznajomienie ucznia z wartościowymi utworami literackimi;

·         kształtowanie i wzbogacanie osobowości dziecka;

·         kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz odkrywanie jego funkcji komunikacyjnej;

·         doskonalenie dykcji;

·         wzbogacanie słownika biernego i czynnego dziecka;

·         rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości uczniów;

·         doskonalenie pamięci;

·         integracja grupy i zacieśnianie więzi koleżeńskich;

·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny ( indywidualnej i zespołowej );

·         dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych;

·         zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności dzieci;

·         eliminowanie nieśmiałości;

·         podporządkowanie potrzeb i celów jednostkowych celom i potrzebom zespołowym;

·         wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia wartości wynikającej z przynależności do zespołu;

·         przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej, filmowej, telewizyjnej itp.;

·         rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych.

·         poznanie specyfiki pracy aktora

·         poznanie procesu twórczego nad spektaklem;

·         rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych;

 

METODY

 

Metoda inscenizacji – umożliwia ona realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych i synktatycznych

Doświadczenia poszukujące –Polega ona na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Ta technika  rozwija jego zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą.

Drama –rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Jest więc metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwijania osobowości.

 

 FORMY

 

  • zabawa tematyczna – polega na odgrywaniu przez dzieci różnych ról.
  • improwizowana inscenizacja ( zabawa w role );
  • gra z wykorzystaniem znanego tekstu ( czytanki, wiersza ) -  dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera;
  • zabawa w role ( dziecko tworzy dialogi i rolę – jest twórcą );
  • psychodramy ( gry dramatyczne ) – zabawa ta polega na odgrywaniu scenek na określone tematy;
  • gry sceniczne – publiczny występ zespołu teatralnego; opiera się na gotowych tekstach literackich.

 

PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA

 

Uczeń:

§ rozróżnia różne gatunki sztuki teatralnej;

§ rozróżnia rodzaje lalek;

§ wie, jak należy zachowywać się w teatrze;

§ dysponuje bogatą mimiką, gestykulacją i wykorzystuje te 

           umiejętności w grze aktorskiej;                  

§ radzi sobie z tremą ;

§ posługuje się poprawną polszczyzną;

§ wygłasza fragmenty poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem

        odpowiedniej intonacji, znaków przystankowych, modulacji  i siły głosu 

        oraz z wykorzystaniem sposobów poruszania się na scenie;

§ potrafi współdziałać w zespole- czuje się odpowiedzialny za kolegów i koleżanki;

§ integruje się z  zespołem klasowym;

§ zna  różnorodne  utwory literackie;

§ osiągnie swój osobisty sukces, który da mu motywację do podejmowania  nowych wyzwań;

§ jest samokrytyczny i ma poczucie własnej wartości;

§ jest spontaniczny, otwarty na pomysły i inspiracje od innych

 

Wesołego Alleluja - inscenizacja przedstawiająca tradycje i zwyczaje wielkanocne

Nowoczesny układ taneczny z pomponami

Taniec ludowy "Trojak"

Plastyczne abstrakcje z maszyną farb

Dzień Matki