Konkurs EkoMonster

1. Idea konkursu

 

Konkurs EkoMonster ma za zadanie przekazać uczniom szkół podstawowych z Płocka i powiatów: gostynińskiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego i żuromińskiego wiedzę o kluczowych zagrożeniach środowiskowych w obszarze jakości powietrza. Wśród zidentyfikowanych zagrożeń wyróżnić należy cztery kominy, które skracają oddech mieszkańców miast i wsi. Są to:

 

niska emisja z domowych pieców,

 

spaliny samochodowe,

 

palenie papierosów,

 

pyły petrochemiczne i przemysłowe.

 

Wszystkie te czynniki są groźne dla zdrowia, a ich równoczesne występowanie mnoży prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych chorób, w tym nowotworów. Zagrożenia płynące z powietrza są niewidoczne, stąd zwykle są nieuświadomione. Dlatego zadanie konkursowe polegać będzie na ich personifikacji. Zadanie konkursowe polega na ich personifikacji-stworzeniu w drodze pracy zespołowej rzeźby/instalacji-EkoMonstera.

 

2. Zadanie konkursowe

 

Aby uczniowie mogli zapamiętać wszystkie cztery czynniki zagrażające zdrowiu, mają za zadanie w drodze klasowej pracy zespołowej stworzyć potwora/maszynę – EkoMonstera, który będzie uosobieniem czterech kluczowych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Stworzenie przez klasę instalacji/rzeźby będzie mogło następnie stanowić punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi w jaki sposób możemy się zmierzyć z czyhającymi w powietrzu zagrożeniami.

 

EkoMonsterpowinien być instalacją/robotem/maszyną stworzoną z dowolnych materiałów o maksymalnej podstawie 50x50 cm i maksymalnej wysokości 150 cm. Dobrze, by rzeźba powstała z wykorzystaniem surowców przeznaczonych do recyclingu (premiujemy wykorzystanie odpadów).

 

3. Cele konkursu

 

Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.

 

Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.

 

Zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

 

 

4. Organizator konkursu

 

Poseł na Sejm RP Marek Opioła

Biuro Posła Marka Opioły

Stary Rynek 2, 09-400 Płock

tel. (24) 362 00 52

ekomonster@marekopiola.pl

 

 

5. Patronat honorowy

 

Minister Edukacji Narodowej

 

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”

 

Płocki Projekt Onkologiczny – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

 

6. Partner konkursu

Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA)

 

7. Podstawowe zasady konkursu

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Płocku oraz powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim, mławskim i żuromińskim.

 

Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 5.03.2019 r. na stronie www.ekomonster.pl, na stronie posła Marka Opioły w serwisie Facebook oraz na ulotkach konkursowych przekazanych szkołom podstawowym ze wskazanych w pkt. 1 powiatów.

 

Konkurs będzie przeprowadzony w klasach I-VII szkół podstawowych.

 

7. Szczegółowe warunki uczestnictwa

 

W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane przez klasy szkół podstawowych uczestniczących w konkursie.

 

Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie drogą mailową uzupełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pliku otwartego (doc lub odt).

 

Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.

 

Prace wytypowane do finału przez Jury konkursowe nie będą zwracane autorom.

 

Nagrodzone prace zostaną umieszczone w charakterze wystawy w miejscach użyteczności publicznej i w postaci fotografii w mediach. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania zdjęć prac biorących udział w konkursie do celów informacyjnych i akcji promujących ideę konkursu.

 

Autorskie prawa majątkowe do zwycięskich prac konkursowych (5 prac zakwalifikowanych do etapu finałowego)z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie organizator konkursu.

 

8. Etapy konkursu

 

a) I etap zostanie przeprowadzony w obrębie poszczególnych placówek. W ramach etapu każda szkoła ma prawo zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Trzy zdjęcia prac wraz z formularzem zgłoszeniowym szkoły powinny przekazać organizatorowi mailowo na adres ekomonster@marekopiola.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście (Biuro Posła Marka Opioły, 09-400 Płock, Stary Rynek 2 najpóźniej do dnia 30.04.2019 r.

 

b) II etap spośród zgłoszonych przez poszczególne placówki prac konkursowych Komisja wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Informacja o pracach zakwalifikowanych do etapu II zostanie opublikowana na Facebooku organizatora oraz na stronie www.ekomonster.pl do 14.05.2019 r.

 

 

c) III etap (finał)- w celu ustalenia kolejności na podium 5 wybranych w II etapie prac, Jury odwiedzi placówki szkolne, z których prace zakwalifikowały się do etapu finałowego w celu przeprowadzenia rozmów z twórcami EkoMonsterów i bliższej analizy każdej z instalacji do dnia 31.05.2019 r.

 

d) Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na stronie www.ekomonster.pl oraz na stronie Organizatora w serwisie Facebook w dniu 3.06.2019 r.

 

9. Ocena prac

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

oryginalność, inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

 

wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

 

swoboda posługiwania się wybranymi technikami,

 

innowacyjność ich przedstawienia,

 

zaangażowanie w przygotowanie prac,

 

dodatkowe punkty otrzymają prace ze szkół, które uzupełnią specjalną ankietę przygotowaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Płocku. Ankietę można pobrać ze strony www.ekomonster.pl.

 

10. Nagrody

 

a) 5 szkół, z których prace zostaną zakwalifikowane przez Jury do etapu finałowego, zostanie włączonych do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) i wyposażone w miernik zewnętrzny pyłów PM 2,5 oraz PM 10 oraz wyświetlacz LED. W ramach projektu Państwowy Instytut Badawczy NASK zrealizuje szkolenia dla nauczycieli-koordynatorów projektu ESA oraz przekaże szkołom komplet materiałów edukacyjnych.

 

b) Wszystkie placówki szkolne, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu II (5 najlepszych prac) otrzyma tytuł EkoSzkoły nadany przez Ministra Edukacji.

 

c) Nauczyciele towarzyszący uczniom w przygotowaniu prac, które zostaną zakwalifikowani do etapu II otrzymają tytuł Nauczyciela EkoPozytywnego nadany przez Ministra Edukacji.

 

d) Uczniowie biorący udział w zespołach, które stworzą prace zakwalifikowane do etapu finałowego otrzymają tytuły Uczniów EkoPozytywnych nadanych przez Ministra Edukacji.

 

e) Uczniowie biorący udział w zespołach, których prace zostaną zakwalifikowane do etapu finałowego otrzymają następujące nagrody:

- za zajęcie I-III miejsca – wycieczka do Warszawy i uroczyste odsłonięcie pracy w Sejmie oraz nagrody książkowe

- za zajęcie IV i V miejsca – uroczyste odsłonięcie pracy w budynku użyteczności publicznej w regionie oraz nagrody książkowe

 

 

Konkurs na Marzannę

Klasy IV-VIII przygotują kukłę,

która weźmie udział w konkursie szkolnym na ,,Najciekawszą Marzannę”

20 marca 2019 roku (środa)

      Prace winny nawiązywać do zmiany pór roku – odejścia zimy i nadejścia wiosny oraz  odnosić się do tradycji ludowej (korpus Marzanny wykonany z siana lub słomy wsparty na drążku). Elementy zdobnicze mogą odwoływać się do codziennych trosk współczesnych uczniów (np. złe oceny). Poszczególne elementy kukły muszą być połączone na tyle mocno, by Marzanna nie uległa zniszczeniu/uszkodzeniu podczas prezentacji.

Kryteria oceny prac:

·         zgodność z tematem konkursu,

·         nawiązanie do zmiany pór roku,

·         estetyka wykonania pracy,

·         walory artystyczne pracy,

·         oryginalność,

 

·         trwałość.

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Dodatkowo zwycięska kukła pojedzie na konkurs „Najciekawsza Marzanna” realizowanego w ramach imprezy plenerowej „Powitanie wiosny w skansenie” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

 

                                                                                                   Organizatorzy: M. Makówka i R. Chodowski 

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

 

Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to:

01-03-2019 r. (piątek)

 klasy IV-VI

 

Konkurs Logicznego Myślenia jest konkursem płatnym

(wpisowe wynosi 9,00 zł) 

 

Chętnych zapisuje i dodatkowych informacji udziela  p. Małgorzata Makówka.

 

PLANOWANE KONKURSY    MATEMATYCZNE                                                          W ROKU SZKOLNYM 2017/18.

 

1. Konkurs Ogólnopolski ,, Pingwin”- listopad

 

2. Konkurs Ogólnopolski ,,Logiczne Myślenie” – marzec

 

3. Konkurs Ogólnopolski ,, Panda”- kwiecień

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela nauczycielka matematyki.

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy - Multitest 2017

 

Zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczym MULTITEST, który odbędzie się 20-10-2017 r. 

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z przyrody trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Do konkursu  można zgłosić się do dnia 25-09-2017 r.

Zapisy i wpłaty po 9 zł. u p. Radosława Chodowskiego

 

Aktualizacja 27.09.2017r. - zgłosiły się 3 osoby wobec wymaganego minimum 10 osób. Konkurs nie odbędzie się.