ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MORAWACH

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. Nr 0, poz. 7 )

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

3. Statut Szkoły Podstawowej w Morawach.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

    1.  Obowiązuje zasada zapisywania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

    2.  Rekrutacja dzieci odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności, w oparciu o jednolite kryteria naboru.

    3.  W pierwszej  kolejności są przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły.

    4.  Prawidłowość przebiegu procesu rekrutacji do nadzoruje komisja powołana przez dyrektora szkoły, który

         pełni funkcję przewodniczącego komisji.

    5.  Zasady rekrutacji są corocznie uzgadniane z organem prowadzącym szkołę.

 

 

II. TERMINARZ REKRUTACJI.

 

    1. 24 lutego – 7 marca 2017r. – zapoznanie z zasadami rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

        szkole,

    2. 10 marca – 10 kwietnia 2017r. – zapisy dzieci poprzez wypełnienie przez rodzica i złożenie w sekretariacie

        szkoły w wymaganym terminie „ Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole

        Podstawowej w Morawach.

    3. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w rekrutacji poprzez         wypełnienie przez rodziców i złożenie w sekretariacie szkoły w wymaganym terminie „Deklaracji o  

        kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w

        Morawach” 

    4. 30 kwietnia 2017r. – ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie listy przyjętych dzieci na tablicy

        ogłoszeń w szkole.

    5. Po 10 maja – rekrutacja dodatkowa w terminach ustalonych indywidualnie przez dyrektora.

 

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI.

 

    1. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5- letnie urodzone w 2010 roku.

    2. Dzieci te mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

    3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradni  

        psychologiczno-pedagogiczną, są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na zasadach ogólnych.

    4. W przypadku wolnych miejsc do oddziału mogą być przyjmowane dzieci 4- letnie. 

    5. Jeśli liczba zgłoszonych czterolatków jest większa niż liczba wolnych miejsc o przyjęciu dziecka decydują

        kryteria dodatkowe.

    6. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagą kolejność zgłoszeń.

    7. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące kryteria: 

 

        GŁÓWNE:

        - wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci),

        - niepełnosprawność kandydata,

        - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

        - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

        - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

        - wychowywanie kandydata przez osobę samotną,

        - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

        DODATKOWE:

        - praca zawodowa obojga rodziców kandydata – udokumentowana zaświadczeniem z zakładu pracy,

        - kontynuowanie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub nauka w szkole przez

          rodzeństwo kandydata,

        - trudna sytuacja materialna rodziny – udokumentowana zaświadczeniem GOPS w Stupsku,

        - inne kryteria określone przez organ prowadzący.

    8. Kryteria te mają jednakową wartość ( 0 – 5 pkt.)

    9. Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest pod warunkiem wolnych miejsc w oddziale.

  10. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania

        rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania

        przedszkolnego.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 

   1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału  

       przedszkolnego, rodzice dziecka lub ich prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z

       wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału.

   2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka oraz

       liczbę punktów przyznaną w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego
oddział-przedszkolny-karta-zgłoszenia (2
Microsoft Word Document 22.1 KB