CELE PROGRAMU

 

Cele główne:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów różnymi dziedzinami nauk przyrodniczych,
  • zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.

 

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia prostych prac badawczych,
  • uświadomienie uczniom, że zjawiska przyrodnicze można przedstawić modelowo za pomocą doświadczeń,
  • kształcenie i doskonalenie umiejętności:

- prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania,

- planowania i organizowania własnej nauki,

- współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji,

- posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i korzystania z przyrządów pomiarowych w sposób prawidłowy, bezpieczny,

- interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków,

  • uczenie przełamywania pewnych zahamowań (tremy, wstydu, lęku) np. poprzez prezentacje wyników własnej pracy bądź pracy grupy,
  • rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

        Program będzie realizowany w ramach godzin wynikających z art. 42 Ustawy „Karta Nauczyciela” podczas zajęć pozalekcyjnych - koła przyrodniczego, w wymiarze jednej godzin tygodniowo.

Jest on adresowany do uczniów klasy VI zainteresowanych przyrodą. Zajęcia koła będą odbywały się w roku szkolnym 2014/2015.

 

METODY I FORMY PRACY

 

       Zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla mniejszej grupy osób, często na zasadach partnerskich, bazujące na wspólnie wykonywanej pracy, pozwalają nam lepiej poznać naszych uczniów, ich możliwości i zdolności (intelektualne i manualne), a zatem również lepiej je ukierunkować i wykorzystać.

Tematyka zajęć choć związana jest z materiałem programowym z przyrody klas V-VI, przedstawia go w sposób szerszy, problemowy i nastawiona jest na działania praktyczne. Na zajęciach koła, podczas pracy indywidualnej lub grupowej stosowane więc będą następujące metody:

1)      badawcze - eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z obliczeniem,

2)      ćwiczeniowe - wykonywanie, analizowanie i interpretowanie rysunków, schematów, wykresów, tabel,

3)      obserwacyjne - obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk fizycznych oraz środków dydaktycznych typu preparaty trwałe, prezentacje multimedialne,

4)      słowne - pogadanka, gry dydaktyczne.

Badamy właściwości metali - magnetyzm

Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania. Mała oczyszczalnia.