GEOGRAFIA - Grzegorz Milczarek
Scenariusz lekcji geografii

Klasa VII

Czas trwania 45 min.

Prowadzący: Grzegorz Milczarek

Temat lekcji: Morze Bałtyckie.

Treści nauczania:

· położenie Bałtyku
· linia brzegowa Bałtyku
· temperatura wód Bałtyku
· przyczyny zróżnicowania zasolenia wód Morza Bałtyckiego
· rzeźbotwórcza działalność morza – typy wybrzeży Bałtyku
· degradacja wód Bałtyku
Cele lekcji:

Uczeń:

· określa położenie Morza Bałtyckiego
· wie jakie cieśniny łączą Morze Bałtyckie z Morzem Północnym
· wskazuje państwa mające dostęp do Morza Bałtyckiego
· wskazuje na mapie Morza Bałtyckiego jego największe zatoki, wyspy i cieśniny
· omawia linię brzegową Bałtyku
· wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego
· przedstawia cechy fizyczne wód Morza Bałtyckiego
· charakteryzuje główne typy wybrzeży Morza Bałtyckiego
· podaje źródła zanieczyszczeń wód Morza Bałtyckiego
Metody pracy: podająca, ćwiczeniowa.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, monitor interaktywny, komputer, projektor multimedialny, podręcznik, zeszyt, mapka konturowa Morza Bałtyckiego.

Przebieg lekcji

Zapoznanie z tematem lekcji oraz jej celami.
Zapisanie tematu lekcji w zeszycie.
Wskazanie przez nauczyciela położenia Morza Bałtyckiego na mapie (prezentacja multimedialna);
Rozdanie uczniom map konturowych przedstawiających Morze Bałtyckie.
Wskazanie cieśnin łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym.
Wykonanie przez uczniów ćwiczenia z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz komputerów.   
Ćwiczenie 1

https://learningapps.org/display?v=p6d3cr43318 – Wyszukiwanie cieśnin łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym 

Sprawdzenie ćwiczenia przez nauczyciela.
Wskazanie na mapie państw mających dostęp do Morza Bałtyckiego (prezentacja multimedialna).
Wypisanie na mapce konturowej państw mających dostęp do morza.
Wykonanie ćwiczenia z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz komputerów. 
Ćwiczenie 2

https://learningapps.org/display?v=pr7u11kb218 – oznaczanie państw mających dostęp do Morza Bałtyckiego 

Omówienie najważniejszych cech Morza Bałtyckiego (głębokość, dzieje geologiczne, ukształtowanie dna morza) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Omówienie linii brzegowej i rodzajów wybrzeży Morza Bałtyckiego (prezentacja multimedialna).
Wykonanie przez uczniów ćwiczenia z wykorzystaniem monitora interaktywnego oraz komputerów.
Ćwiczenie 3

https://learningapps.org/display?v=p9dza5wpn18 – wskazywanie do jakiego kraju należą wyspy oraz zatoki na Morzu Bałtyckim 

Sprawdzenie zadania.
Omówienie temperatury wody oraz zasolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Wykonanie ćwiczenia przez uczniów z wykorzystaniem monitora i komputerów.
Ćwiczenie 4

https://learningapps.org/display?v=pbk742xu518 – podstawowe informacje o Morzu Bałtyckim

Praca z podręcznikiem (wyszukanie informacji na temat degradacji wód).
Wypowiedzi uczniów.
Podsumowanie lekcji w formie quizu.
Ćwiczenie 5

www.kahoot.it –  quiz informacje o Morzu Bałtyckim.

Ewaluacja lekcji.