Scenariusz lekcji – Legiony i Księstwo Warszawskie

 

1. Cele lekcji 

a) Wiadomości

Uczeń powinien zapamiętać:

1. Daty: 1797 r., 1807 r., 1812 r.

2. Nazwiska: Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, książę Józef Poniatowski, książę Adam Jerzy Czartoryski, Napoleon Bonaparte

3. Pojęcia: emigracja, Legiony Polskie, Mazurek Dąbrowskiego, Księstwo Warszawskie.

b) Umiejętności

Uczeń powinien rozumieć i potrafić:

1. Odpowiedzieć na następujące pytania: 

• W jakich okolicznościach powstały Legiony Polskie we Włoszech?

• Jaką rolę odegrały Legiony w dziejach naszego narodu?

• Jaki był stosunek Napoleona do sprawy polskiej? 

2. Omówić wydarzenia związane z powstaniem Księstwa Warszawskiego.

3. Odczuwać tożsamość narodową (kompetencje kluczowe)

4. Wymienić najbardziej znanych Polaków okresu napoleońskiego.

5. Praca w grupie (kompetencje kluczowe)

6. Rozwiązać test komputerowy (kompetencje kluczowe - informatyczne)

2. Metoda i forma pracy

- elementy wykładu

- dyskusja - pogadanka

- praca pod kierunkiem z podręcznikiem

- aplikacja komputerowa „Learning aps”

- Praca pod kierunkiem z mapą

 

3. Środki dydaktyczne

1. Podręcznik 

2. Tablica interaktywna

3. Atlas

 

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 Uczniowie przypominają wiadomości odwołujące się do tematyki upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. i okresu napoleońskiego w Europie.

b) Faza realizacyjna

1. Elementy wykładu: nauczyciel omawia powstanie Legionów Polskich we Włoszechi i rolę, jaką odegrały w dziejach naszego narodu. Uczniowie analizują pod kierunkiem nauczyciela straty terytorialne Polski poniesione we wszystkich rozbiorach („Learning aps”)

2. Uczniowie przypominają sobie treść „Mazurka Dąbrowskiego” za pomocą aplikacji „Learning aps”

 3. Uczniowie na podstawie podanych przez nauczyciela informacji oraz podręcznika

• W jakich okolicznościach utworzono Księstwo Warszawskie?

• Dlaczego nie było ono samodzielnym państwem?

• Jaką rolę odgrywało Księstwo w planach wojennych Napoleona?

 Ponadto wskazują na mapie granice Księstwa Warszawskiego z 1807 r. oraz omawiają jego ustrój społeczno-polityczny.

 4. Uczniowie wyszukują w podręczniku wiadomości na temat powiększenia terytorium Księstwa Warszawskiego w 1809 r., wskazują na mapie  poszerzone granice.

 5. Nauczyciel analizuje z uczniami wydarzenia związane z klęską Napoleona w Rosji, która pogrzebała nadzieję na odbudowę państwa polskiego przy poparciu Francji.

6. Praca domowa

Zastanów się czy Napoleon Bonaparte „zasłużył” na wzmiankę w polskim hymnie narodowym? Odpowiedź uzasadnij.

 

Scenariusz lekcji Wiedzy o Społeczeństwie w klasie VIII - mej

 

Temat: “Służby ochrony prawa”

 

Metody:

 

- Dyskusja (debata)

- Pogadanka

- Quiz multimedialny

- elementy wykładu

- praca w grupach

 

Cele:

 

- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- Przybliżenie uczniom służb mundurowych

- Ukazanie korzyści płynących z pracy w służbach mundurowych

- Porównanie kompetencji służb mundurowych

- Pokazanie trudności, z jakimi borykają się wybrane służby

- Ukazanie wybranych zadań służb mundurowych

- Pokazanie przyładowych sytuacji wymagających działań służb mundurowych

 

Środki:

 

- Ekran multimedialny

- Podręcznik

 

Przebieg zajęć:

 

Po przywitaniu i sprawdzeniu listy obecności wybrani uczniowie przystępują do debaty, której tematem jest przynależność do wybranych służb mundurowych. Uczniowie mają za zadanie wskazać najlepsze strony pracy dla wybranej przez siebie służby. Jednocześnie ich zadaniem jest wskazanie słabych stron służby zachwalanej przez oponentów. Nad poziomem merytorycznym i treściami poruszanymi w debacie czuwa nauczyciel, który wciela się w rolę prowadzącego. Równocześnie pozostała część klasy wciela się w rolę publiczności. Na końcu debaty następuje podsumowanie, w którym uczniowie wskazują osobę, której argumenty były bardziej przekonujące. Nauczyciel odpowiednio ocenia uczestników.

Nauczyciel krótko wprowadza uczniów w temat, przybliżając im wybrane służby mundurowe. Największy nacisk kładzie on na kompetencję policji. Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy. Mają za zadanie przeanalizować zadania wskazanych przez nauczyciela służb. Każdy uczeń analizuje wskazane przez nauczyciela zadania. Jednocześnie klasa porównuje działanie wybranych służb w stosunku do osób nieletnich I pełnoletnich. Po przeanalizowaniu wybranych kompetencji służb mundurowych uczniowie odpowiadają na pytanie: “w których służbach mundurowych i dlaczego chciałbym służyć?”

W międzyczasie uczniowie rozwiązują zadanie w aplikacji  „learningapps”, przygotowane uprzednio przez nauczyciela.

W miarę dostępnego czasu klasa analizuje prawa ofiary, oskarżonego i świadka w procesie sądowym. Jeżeli zabraknie czasu, niedokończona część zadania stanowi pracę domową.