INFORMACJA

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawach informuje, że 27 i 28 grudnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  Jeżeli  zachodzi potrzeba zapewnienia opieki dla Państwa dziecka, proszę  poinformować o tym  wychowawcę klasy do dnia 19.12.2018r.

Jak co roku nasza szkoła odpowiada na apel i przyłącza się do Świątecznej Akcji „PACZKA” – Pomoc Polakom na Kresach

 

organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Fundację „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” oraz Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. W ramach inicjatywy będą organizowane zbiórki darów oraz wyjazdy wolontariuszy, w celu wspomożenia naszych Rodaków mieszkających na Kresach.

 

W obecnej edycji będą zbierane tylko i wyłącznie: produkty spożywcze, słodycze, medykamenty, chemia domowa, kremy, środki opatrunkowe. Mile widziane będą kalendarze na rok 2019 o tematyce związanej z Polską (historyczne, krajobrazowe etc.). Nie będą przyjmowane ubrania, artykuły papiernicze, zabawki, pluszaki, książki ani podręczniki.

 

Dary zbieramy do 5 grudnia w sali nr 7.

 

 

Koordynatorem szkolnym jest p. Radosław Chodowski.

Ogłoszenie

 

     Pragniemy poinformować, że w dniu 27 listopada 2018 roku upływa termin zgłaszania kandydatur na patrona Szkoły Podstawowej w Morawach.

    Bardzo prosimy o zgłaszanie swoich propozycji poprzez stronę internetową (zakładka Patron).

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawach informuje rodziców,

że na podstawie Ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego

 z okazji

 Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od nauki

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Morawach serdecznie zapraszają

          do udziału w uroczystych obchodach

100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,

które odbędą się 09 listopada 2018 r.

 

 

Program uroczystości

             1045 – Przemarsz na Plac Targowy w  

                            Konopkach

             1111 - Odśpiewanie Hymnu

             1130 - Msza Święta w kaplicy w Konopkach

             12 - Koncert słowno-muzyczny

                    „W HOŁDZIE OJCZYŹNIE …

 

 

ZAPROSZENIE

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej

w Morawach zapraszają uczniów, rodziców oraz wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Marszu Dla Niepodległej, który odbędzie się  20.10.2018r. o godz. 11.30.

 

Prosimy rodziców o dowiezienie dzieci do szkoły

na godz. 11.30   oraz odebranie Ich o godz. 14.30

 z placu targowego w Konopkach.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Morawach 

składają serdeczne podziękowania Państwu Dorocie i Wiesławowi Pingielskim

za tort, który podarowali pracownikom naszej szkoły

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to,
aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-leciaodzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie
ipropozycje ciekawych akcji.

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego,
tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencjecyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat. 

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało
z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki
i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie
jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny
to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracyszkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole
i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która– w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program
i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte
w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystaćz kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej
do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również
na stronie internetowej www.men.gov.pl

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejlub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacjazamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców
i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.We wszystkich kuratoriach
od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje
na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać
ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotnywpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa
o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam
do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy
ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodz
Microsoft Word Document 90.2 KB